I kolo subota 27.04.2013.
VK Vračar -VK Beograd 16.00h
VK Osijek -VK Zemun 17.00h

 
II kolo nedelja 28.04.2013.
VK Zemun -VK Beograd 8.00h
VK Osijek – VK Vračar 9.00h

III kolo nedelja 28.04.2013.
VK Beograd -VK Osijek 16.00h
VK Vračar -VK Zemun 17.00h